Säännöt2017-10-20T17:51:31+00:00

Saarenkylän omakotiyhdistys ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä.

Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistys on Suomen Omakotiliitto ry:n jäsenyhdistys. Se on suomenkielinen.

 

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

– valvoa omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä
– edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin
– seuraa toimialansa asioita ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon paikallisesti
– järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi

– harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
– hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita

 

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä omakotitalon, paritalon, rivitalon, pienkerrostalon, vapaa-ajanasunnon omistajia tai osakkeenomistajia sekä niissä asuvia.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai juridinen henkilö.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenryhmää erikseen koskevan jäsenmaksun. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen yhden kalenterivuoden ajalta.

 

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus. Hallitus voi tarvittaessa valita toimikuntia

 

Yhdistyksen kokoukset

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sanomalehti-ilmoituksella viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika ja paikka.

Ylimääräisen kokouksen osalta kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin helmi – maaliskuussa (kevätkokous) ja loka – marraskuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä jonkin asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Äänioikeus kokouksissa on jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.

Kevätkokouksessa

– käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
– käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa

– vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten
– päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
– päätetään hallituksen jäsenmäärästä
– valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksikalenterivuodeksi vuodeksi, ensimmäiset erovuoroiset valitaan arvalla
– valitaan kaksi(2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
– valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton Lapin piirin kokouksiin ja hallitukseen, tarvittaessa edustajat liittokokoukseen ja mahdolliset ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen ja valtuustoon

– käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

 

Yhdistyksen hallitus

10§

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4 – 10 jäsentä Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi ja jäsenten toimikausi kaksi kalenterivuotta siten, että heistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin ja varainhoitajan sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Jäsenmaksu

11§

Yhdistys kerää jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

12§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

Toiminta- ja tilikausi

13§

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat jätetään tilintarkastajille tarkastettavaksi tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomus on annettava hallitukselle viimeistään helmikuun 15. Päivänä.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista tai Suomen Omakotiliitosta eroamista vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä. Käsiteltäessä sääntöjen 14 §:n asioita on Suomen Omakotiliiton edustajalle tarjottava mahdollisuus puheenvuoroon kokouksessa

15§

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan Suomen Omakotiliitolle yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

 

Yleisiä säännöksiä

16§

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 14§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää

Info ja yhteystiedot


Hallituksen jäsenet


Jäsenhakemus


Tiedotuslehti